جلب مشارکت برای  بازسازی بیمارستانهای دولتی

 

الف) تعمیر آسانسورهای بیمارستان قائم (عج) با کمک خیرین

ب) ساخت ICU اعصاب بیمارستان قائم (عج) با کمک خیرین

ج) اورژانس کودکان بیمارستان قائم (عج) با کمک خیرین

د) کمک برای نقاشی بخشهای بیمارستان قائم (عج)

ه) کمک به بازسازی سرویسهای بهداشتی بیمارستان قائم (عج)

و) کمک برای ساخت بخش کودکان سرطانی بیمارستان عباس ناظران

ز) کمک به ساخت مرکز درمانی اتیسم نور هدایت