حمایتهای خاص از کودکان اتیسم

الف) هزینه دارو ودرمانی کودکان اتیسم
ب) هزینه های کاردرمانی کودکان اتیسم
پ) هزینه های گفتاردرمانی کودکان اتیسم
د) هزینه های دندانپزشکی کودکان اتیسم