حمایتهای خاص از کودکان پروانه ای

 

الف) تهیه پانسمان مپلکس (ساده – لایت – ترانسفر)

ب) تهیه تیوبی فست ( آبی – قرمز)

ج)  تهیه مپی تک و مپی تل

د) هزینه های دندانپزشکی

ه) هماهنگی تیم درمانی پزشکی به صورت رایگان در بیمارستان اکبر

و) عمل جراحی رایگان دست وپا کودکان پروانه ای توسط پزشک متخصص

ز) آندوسکوپی مری رایگان دربیمارستان اکبر