خدمات گروه

فعالیت های خدماتی گروه راه سلامتی، به منظور ایجاد جامعه سالم و کمک به کودکان مبتلا به بیماری های خاص و کاهش مشکلات خانواده های دردمند می باشد.
تمامی کمک های راه سلامتی که ماهانه به گروه ها و انجمن ها و بیمارستان های دولتی پرداخت می شود با مساعدت خیرین نیک اندیش می باشد.
گروه راه سلامتی گردهمایی های اگاهی دهنده برگذار میکند.که هدف از اجرای این گردهمایی معرفی و اشنایی با راههای پیشگیری یک بیماری در همایش می باشد.