خرید و همیاری در خرید دستگاه های بیمارستانها ومراکز درمانی

 

الف) بیمارستان دکترشیخ

ب) بیمارستان قائم (عج)

پ) بیمارستان امام رضا(ع)

ت) بیمارستان ام البنین

ث) آسایشگاه شهید بهشتی

ج) آسایشگاه فیاض بخش

چ) بیمارستان شریعتی

ح) بیمارستان هاشمی نژاد

ش) بیمارستان اکبر