شماره حساب ها

شماره کارت مجازی گروه راه سلامتی
۶۲۱۹-۸۶۷۰-۰۰۰۰-۲۹۹۴

شماره حساب گروه راه سلامتی
۹۳۰۱-۸۱۹-۵۳۱۱۰۰۰-۱

شماره شبا گروه راه سلامتی
IR04 0560 9301 8190 5311 0000 01