کمک های غیر درمانی با حامیان خاص

 

الف) کمک به زلزله زدگان خراسان وسرپل ذهاب

ب) تهیه کیف ولوازم التحریر و کتاب داستان به کودکان تحت پوشش

چ) تهیه لباس وکفش به کودکان تحت پوشش

د) تهیه آذوقه به خانواده های کودکان تحت پوشش