هیات مدیره

وظایف و اختیارات هیات مدیره بر مبنای اساسنامه:

  • حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول
  • رسیدگی به حسابها
  • پرداخت دیون و وصول مطالبات 
  • اجرای مصوبات مجامع عمومی 
  • افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی
  •  به طور کلی هیات مدیره می تواند هراقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل وانتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام موسسه انجام دهد .

رئیس هیات مدیره:

خانم عالیه عطار

نایب رئیس هیات مدیره:

خانم زهرا معاون

اسامی اعضای اصلی هیات مدیره:‌

خانم ناهید معاون

محمد رسول توسلی تهرانی

ثمیلا حسینی

اسامی اعضای بازرس هیات مدیره:

محمد رضا صادقیه (بازرس)

مریم فتحی (بازرس علی البدل)

اسامی اعضای علی البدل هیات مدیره:

امیر یوسف توسلی تهرانی

نگین طاقه چیان

شهره احمدی

نگار طاقچیان