تاریخچه راه سلامتی

 

فعالیت های گروه راه سلامتی در دی ماه سال ۱۳۹۱ اغازگردیده است این همکاری ابتدا توسط خانم عالیه عطار به همراه خانم زهرا معاون به منظور تامین هزینه دارو و درمان،کودکان بیمارستان دکتر شیخ شروع شده و با عضویت در شورای مشارکت بیمارستان های دولتی ادامه یافت.گروه راه سلامتی خاص خراسان رضوی از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۹ با شماره پروانه ۳۸/۱/۲۵۱۳۶  شماره ثبت (۵۳۱۱) به صورت رسمی به عنوان یک سازمان مردم نهاد((سمن)) فعالیت خود را اغاز نموده است.عضویت در شورای مشارکت بیمارستان های قائم،دکتر شیخ،ابن سینا،هاشمی نژاد،شریعتی و بیمارستان اکبر و حمایت ا گروه بیماران کلیوی،میزبانلن خورشید بیمارستان امام رضا(ع)،حمایت از بانوان دانشگاهی توسعه سلامت و گروه کیمیا،از دیگر فعالیت های گروه راه سلامتی خاص خراسان رضوی می باشد.

هیئت مدیره گروه راه سلامتی در نیمه دوم سال ۱۳۹۶جهت حمایت از کودکان پروانه ای و اتیسم دو زیر مجموعه به نام گروه راه سلامتی پروانه ای و گروه راه سلامتی اتیسم خرتسا رضوی را تشکیل دادند.

هیئت مدیره گروه دارای ۹عضو از اعضای مجمع عمومی می باشند،که برای مدت ۲سال انتخاب شده و به این مجموعه خدمت می کنند.