چشم انداز

چشم انداز:

زیر پوشش قراردادن کلیه کودکان نیازمند به درمان درسطح کشور باهمراهی نیکوکاران وخیرین درسراسر ایران عزیزمان
مقدم دانستن پیشگیری بردرمان با آموزش افرادجامعه ازطرق مختلف از قبیل: همایشها،رسانه ها،فضای مجازی و…
راه اندازی و تجهیز دهکده راه سلامتی به منظور برآورده شدن اهداف گروه
ساخت بیمارستان ومرکز درمانی مجهز برای مجموعه بیماریها.
درنهایت کلیه اقداماتی که بتواند درد خانواده های نیازمند درمان ایرانی را کاهش داده ونگرانی این عزیزان را ازجهت مالی برطرف کند.