غربالگری

غربالگری

فوریه 1, 2019

پایش سلامت مراکز طیف اوتیسم ” رویش و آوا “

مطابق با برنامه مشخص از سوی گروه راه سلامتی در تمامی مراکز طیف اوتیسم تحت پوشش راه سلمتی، مراحل تست قند خون انجام می گیرد. که […]