معرفی مرکز

معرفی مرکز

دسامبر 7, 2018

اهداف مرکز

مرکز جامع اوتیسم با مدیریت گروه راه سلامتی و با پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همکاری گروه روانپزشکی ، و ایجاد یک کارگروه منسجم با […]