معرفی مراکز فعال در حوزه اوتیسم

معرفی مراکز فعال در حوزه اوتیسم

فوریه 1, 2019

اولین جلسه پژوهشکده بوعلی

گاهی خدا می خواهد با دست تو، دست دیگر بندگانش را بگیرد وقتی دستی را به یاری می گیری بدان که دست دیگرت در دست خداست… […]