اهدایی اذوقه به همت راه سلامتی

آوریل 9, 2020

اهدا موادغذایی به خانواده های تحت پوشش به همت گروه راه سلامتی

در کوچه پس کوچه های زندگی دست کسی را بگیری…!  خدارا شاکریم که بار دیگری، بستری فراهم شد برای خدمت به خلق، به واسطه دست های […]
آوریل 17, 2020

اهدا اذوقه به همت گروه راه سلامتی

بندگی یعنی در کوچه پس کوچه های زندگی دست کسی را بگیری…!  خدارا شاکریم که بار دیگری، بستری فراهم شد برای خدمت به خلق، به واسطه […]
آوریل 28, 2020

مهربانی ادامه دارد.._شماره (۱۹)