اهدا افطاری

می 5, 2020

توزیع افطاری به همت راه سلامتی خانواده های تحت پوشش

بس بگردید و بگردد روزگار دل به دنیا درنبندد هوشیار ای که دستت می‌رسد کاری بکن پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار نام نیکو […]