برگزاری دومین جلسه آموزشی زبان

آوریل 7, 2020
برگزاری دومین جلسه آموزشی زبان | راه سلامتی | جلسه آموزشی زبان | خیریه برگزاری دومین جلسه آموزشی زبان | راه سلامتی | جلسه آموزشی زبان | خیریه

برگزاری دومین جلسه آموزشی زبان

برگزاری دومین جلسه آموزشی زبان : خداوند مهربان و متعال، را سپاس گوییم به جهت توفیق در برگزاری این جلسات، جهت ایجاد آگاهی و سطح دانش […]