بیمارستان عباس ناظران

آوریل 8, 2020

اهدایی گروه راه سلامتی به بیمارستان عباس ناظران

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست… […]