دستگاه

مارس 5, 2018

خرید دستگاه اتو کلاو و میکروسکوپ ایمونوفلورانس

دستگاه اتو کلاو و میکروسکوپ ایمونوفلورانس برای بیمارستان دکتر شیخ