مهربانی ادامه دارد

آوریل 7, 2020
مهربانی ادامه دارد..

مهربانی ادامه دارد..

تلاش و ایثارگری خادمین سلامت یعنی پرستاران، پزشکان و اساتید قابل تقدیر است وهیچ زبانی قادر به تشکر از زحمات و مهربانی‌های این عزیزان نیست با […]
آوریل 9, 2020

مهربانی ادامه دارد.._شماره(۲)

کار نیکوی انفاق و کمک به عزیزان موهبتی است که خداوند منان هر کسی را نصیب نخواهد کرد. آنا نکه با روح بلند و مناعت طبع، […]
آوریل 10, 2020

مهربانی ادامه دارد.._شماره(۳)

مهربانی ادامه دارد…  
آوریل 10, 2020

مهربانی ادامه دارد.._شماره(۴)

ادامه دارد..
آوریل 10, 2020

مهربانی ادامه دارد.._شماره(۵)

آوریل 10, 2020

مهربانی ادامه دارد.._شماره(۶)

آوریل 10, 2020

مهربانی ادامه دارد.._شماره(۷)

آوریل 10, 2020

مهربانی ادامه دارد .._شماره(۸)

آوریل 10, 2020

مهربانی ادامه دارد.._شماره(۹)

آوریل 10, 2020

مهربانی ادامه دارد.._شماره(۱۰)

آوریل 10, 2020

مهربانی ادامه دارد.._شماره(۱۱)

آوریل 10, 2020

مهربانی ادامه دارد.._شماره(۱۲)